Make your own free website on Tripod.com


fd;dj;jpy; Kj;jkpl;lhy;

ee;jh

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

nts;isg; g+f;fs; A.R. Rahman  Kd; gdpah.. Kjy;.

SPB, Malgudi Subha 
Re;jhp Re;jhp Hariharan, Sujatha, Tippu Xh; Mapuk; ahid nfhz;l UnniKrishnan 
fd;dj;jpy; Kj;jkpl;lhy; Chinmayi, Jayachandran  vq;nfq;Nfh fhy;fs; Illayaraja 
rpq;NehNu... rpq;NehNu... Rafique, Noel, Anupama,  khaNd me;j me;j Rajalakshmi, Madhumitha 
tpil nfhL vq;fs; Balram, Febi, Rehana  fs;sp mb fs;sp AnuradhaS, Madhumitha 
fd;dj;jpy; Kj;jkpl;lhy; Jayachandran  mk;kh vd;whNy Illayaraja 

ghh;j;jhNy gutrk;

\h[fhd;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

eP jhd; vd; Njrpa  Balram, Chitra mr;rr;Nrh Gd;dif Amlan Udit Narayan, Kavitha. S
ghh;j;jhNy gutrk; Rehna, Ganga, Febi, Poornimaa nky;ypdNk nky;ypdNk Harish Raghavendra
moNf Rfkh cd; Srinivas, Sadhana Sargam fhjy; xU jdpf; fl;rp K.K
%d;nwOj;Jf; nfl;l Karthik, Harini khdplh [Theme Songs] Srinivasan
kd;kj khrk; Shankar Mahadevan, Nityashree kpd;diyg; gpbj;J Unnimenon
yt; nrf; yt; nrf; Sriram, Sivamani  Nk khjk; Nkfk; Devan, Sujatha
mjpra jpUkzk; Kalyani Menon, Sujatha, Sriram ruf;F itr;rpUf;Nfd; Radhika, Shankar Mdevan
ehjph; jpdh... Rashid Ali, Thubhara

k[;D

];lhh;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

Kjy; fdNt.. Kjy; Harish R, B Jayashree, Arun Nee;Jfpl;Nld; Karthik, Chitra Sivaraman
Fy;Kfh; kyNu.... Hariharan,Timmy & Anupama Njhk; fUtpypUe;Njhk; Shankar Mahadevan
gl gl gl;lhk; Shankar M, Krishnaraj, Kavitha  urpfh.... urpfh.... S.P.Bala,  Sujatha
`hp Nfhhp nghd;rhtp Anuradha S, Ganga,Febimani kr;r kr;rpdpNa.... Unni Menon
gpd;R njd;wNy M.G.Sreekumar, Sandhya kdRf;Fs; xU Gay; S.P.Bala, Sadhna Sargam
Nkh;$hp NkNy.. Devan, Unnikrishnan

Mde;jk;

rpl;brd;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

#bj;je;j Unnimenon, Sujatha M];jpNuypa Njrk; tiu Hariharan, Harini
vd;d ,JNth Hariharan g+f;fhuh g+f;fhuh ShankarM,VasandraDas
Mir Mirah K.J. Jesudas rpf;fp Kf;fp fy;Y ShankarM, S Sargam
gy;yhq;Fypapd; Unnikrishnan, Harini Nkw;Nf tpijj;j Tippu
mb $r;rj;j Sukvinder, Swarnalatha I iyf; a+ Vasundaradas
fy;ahz thdpy; Unnimenon, Sujatha